Organizing Committee

General Chairs

Qianchuan Zhao
Tsinghua University, China

Li Xia
Sun Yat-Sen University, China

Technical Program Committee Chair

Qing-Shan Jia
Tsinghua University, China

Regional Chairs

Asia
Zhisheng Niu
Tsinghua University, China

North America
Qi-Ming He
Waterloo University, Canada

Europe
Alexandre Reiffers
IMT Atlantique (Brest), France

Web Chair

Yilin Mo
Tsinghua University, China

Publicity and Social Media Chair

Yongcai Wang
Renmin University, China

Workshop Chair

Quan-Lin Li
Beijing University of Technology, China

Sponsorship & Exhibits Chair

Zhanbo Xu
Xi’an Jiaotong University, China

Publications Chair

Xi Chen
Tsinghua University, China

Industrial Chair

Huiying Xu
Huawei Technologies, China

Local Chair

Li Xia
Sun Yat-Sen University, China

Xianping Guo
Sun Yat-Sen University, China

Local Committee Members

Junyu Zhang
Sun Yat-Sen University, China

Yonghui Huang
Sun Yat-Sen University, China

Gang Chen
Sun Yat-Sen University, China

Haoran Wu
Sun Yat-Sen University, China