Organizing Committee

General Chairs

Qianchuan Zhao
Tsinghua University, China

Li Xia
Sun Yat-Sen University, China

Technical Program Committee Chair

Qing-Shan Jia
Tsinghua University, China

Web Chair

Yilin Mo
Tsinghua University, China

Publicity and Social Media Chair

Yongcai Wang
Renmin University, China

Workshop Chair

Quanlin Li
Beijing University of Technology, China

Sponsorship & Exhibits Chair

Zhanbo Xut
Xi’an Jiaotong University, China

Publications Chair

Xi Chen
Tsinghua University, China

Local Chair

Xianping Guo
Sun Yat-Sen University, China